Referenser

GENOMGÅNG AV AML – RAMVERK

Granskning och revidering av AML-ramverket för ett kreditmarknadsbolag. Projektet inbegrep bland annat att arbeta fram en ny riskanalys och penningtvättsinstruktion tillsammans med berörda i verksamheten. Framtagande av nytt regelverk för transaktionsmonitorering avseende företagets spara/låna produkter för den löpande uppföljningen. Förslag på ny onboarding process togs fram inklusive frågeformulär för kunder. Ett fullständigt utbildningsprogram togs fram för medarbetare och ledning.

RISKKONTROLL/COMPLIANCEFUNKTIONEN – OUTSOURCING

Vi har idag ett flertal bolag som valt att lägga ut funktionen för riskkontroll eller regelefterlevnad till oss. Dessa uppdrag är i form av löpande förvaltningsuppdrag med långa kundrelationer.

COMPLIANCE OFFICER – INTERIMSUPPDRAG

För ett kreditmarknadsbolag fick vi uppdrag att upprätthålla compliance funktionen rollen som Compliance Officer. Arbetet innefattade dels att bygga upp och utveckla existerande rutiner och ramverk för att säkerställa regelfterlevnaden inom bolaget. Därav innefattade arbetet bland annat att upprätta årlig compliance plan som fastställdes i styrelsen och därefter genomföra löpande granskningar av verksamheten.

STÖD TILL INTERNREVISION

Vi har i ett flertal fall engagerats i uppdrag att fungera som stöd till internrevisionsavdelningar avseende kvantitativa granskningar. Det har varit såväl större som mindre aktörer inom bank och försäkringsområdet.

PROJEKTLEDARE SOLVENS II

Huvudmål var att utveckla metoder, modeller, processer och verktyg för att uppfylla kraven för interna modeller enligt det nya EU-direktivet. Huvudansvar för ansökan till Finansinspektionen. I samband med uppdraget skedde även en företagsanpassad utbildning av ledning och styrelse avseende Solvens II.

REVISION

I samband med Revison av en storbank har Periculo stöttat intern revisionen med granskning av bolagets värderingsmodeller för finansiella instrument och derivat samt kreditriskmodeller (PD, LGD och CCF). Periculo bidrog med den kvantitativa kunskapen samt regelverkskunskaper.

KREDITRISKMODELLERING

För en medelstor bank med företag och institut, hushåll och konsumentkrediter har Periculo varit med och utvecklat IRK (PD, LGD och CCF) modeller för beräkning av bankens kapitalbehov samt framtagning av metod och modelldokumentation.

PROJEKTLEDARE GDPR

Uppdrag hos försäkringskoncern där vi i egenskap av projektledare koordinerade och ledde arbetet inom verksamheten med att implementera den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Arbetet omfattat framtagande av regelverkstolkning, gapanalys, upprättande av åtgärdsplan och uppdatering/upprättande av policy och riktlinjer samt utbildning av verksamheten. I projektet hade vi ansvar för koordination mot andra områden som berördes av GDPR som exempelvis informationsklassning (ISO 27000-serien), AML och PSD2.

GENOMGÅNG AV OBLIGATORISK KOMPETENSUTVECKLING INOM STÖRRE FINANSIELL KONCERN

Uppdraget innebär att på interimsbasis upprätthålla en linjeroll som inbegriper att identifiera medarbetares roller, funktioner och ansvar för att få kontroll över vilka som måste genomgå sådan kompetensutveckling som Finansinspektionen föreskriver. Kompetensmatriser tas fram för att medarbetarna ska få vägledning till vilka utbildningar som ska genomföras. Flertalet utbildningar genomförs inom koncernen med hjälp av e-utbildning som producerats för just detta ändamål. Som exempel kan nämnas en utbildning om nya bolåneregelverket där alla medarbetare som handlägger eller tar beslut om bokrediter inom koncernen måste genomgå denna utbildning. Vidare utvecklas rapporteringsmodeller så att Compliance löpande kan rapportera in relevanta uppgifter till Finansinspektionen.

This site is registered on wpml.org as a development site.