Tjänster

Finans & rapportering

Företag som står under tillsyn behöver idag anpassa sig till en mängd regelverk, som dessutom förändras över tiden. För många bolag kan det vara ett förhållandevis komplext och tidskrävande arbete att tolka dessa regelverk, dess påverkan på den egna verksamheten samt vilka krav som ställs på intern och extern rapportering.

Periculo tillhandahåller rådgivning och konsulttjänster för att hjälpa bolag att tolka och implementera finansiella regelverk och den rapportering som krävs.

Vi kan hjälpa till med att utvärdera den interna kontrollstrukturen och rapporteringsrutiner, kartlägga och upprätta processer, ta fram handlingsplaner och utveckla stödjande policys och riktlinjer. Vi kan också stötta alternativt ansvara för den praktiska tillsynsrapporteringen. Vi bistår även med att upprätta tillståndsansökningar för nya eller förändrade verksamheter.

Riskhantering

God riskhantering och intern styrning och kontroll är centralt för att kunna uppnå en långsiktig hållbar lönsamhet. Med rätt processer, rutiner, verktyg och kompetens för att identifiera, mäta, kontrollera, och kommunicera risker som verksamheten ger upphov till kan bolaget hantera sina risker på ett tillfredställande sätt.

Periculo har lång erfarenhet av arbete med riskhantering och intern styrning och kontroll. Vi kan bistå med expertkunskap vid exempelvis implementering av nya riskmodeller, eller vid införande av nya rutiner och processer för bättre intern kontroll. Vi tillhandahåller även Riskkontrollfunktionen för kunder som har behov av t ex en interimslösning eller vill lägga ut denna funktion av olika skäl.

Regelefterlevnad

Stora krav ställs på finansiella företag idag avseende regelefterlevnad för att säkerställa att verksamheten följer gällande regler, såväl interna som externa regler. Detta innebär att företagen behöver arbeta proaktivt i syfte att begränsa risker för bristande regelefterlevnad. Annars riskerar företagen sanktioner från tillsynsmyndigheter och att få varumärket skadat. Förtroendet för den finansiella marknaden är en central fråga för lagstiftarna och för marknadens aktörer har utmaningarna blivit stora.

Inom detta område kan Periculo bistå då flera av våra medarbetare har stor erfarenhet av regelverksimplementering och granskning av regelefterlevnad i olika finansiella verksamheter. Vi erbjuder även funktionen för regelefterlevnad, Compliance officer på interimsbasis eller som en outsourcingslösning för de företag som av olika skäl inte vill ha funktionen inom företaget.

Projektstyrning

Periculo har lång erfarenhet avseende projektstyrning vilket bland annat inbegriper projektledning/programledning, projektkoordination och projektstyrning via projektkontor.

Vi har för ett flertal kunder drivit förändringsarbete i projektform och ansvarat för hela leveransen utifrån fastställda projektdirektiv. Det har framförallt inneburit uppdrag inom våra tjänsteområden risk, regelefterlevnad och finans & rapportering. Vi har även erfarenhet av att leda affärs-, verksamhets- och produktutvecklingsprojekt inom bank, finans och försäkringsområdet.

Utbildning

Ett viktigt område nära kopplat till regelefterlevnad och riskhantering är utbildning. Utan tillräcklig kunskap om nya och förändrade regelverk blir både implementering och tillämpning av dessa svårt att åstadkomma.

Periculo erbjuder utbildning i varierande format inom våra verksamhetsområden. Vi genomför både öppna kurser och företagsanpassad utbildning i våra eller kundens lokaler men även via Teams. Hittills har vi engagerat oss i utbildningar och föredrag om bland annat;

  • EU:s dataskyddsförordning/GDPR – regelverk om skydd av personuppgifter m.m.
  • CRD/CRR/GL 11 – tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag (kapitaltäckning, likviditetshantering m.m.)
  • Myndighetsrapportering Solvens 2 – rapporteringsregelverket, krav på datakvalitet, godkännande m.m.
  • Konsumentkrediträtt – reglerna för kreditprövning och nyheterna om amorteringskrav m.m.
  • AML/ Penningtvätt – regelverk om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Enterprise Risk Management – ramverk för riskhantering och internkontroll.

Vi fångar löpande upp nya ämnen som t.ex. nya tillståndskrav för verksamhet med bolån (lämna eller förmedla kredit) där marknadens aktörer behöver utbildning om reglerna och stöd för implementering.

För mer information om några aktuella kurser se sidan Aktuella kurser. Där uppdaterar vi löpande vårt kursutbud.