Det kan vara läge för alla kreditföretag att se över sina interna processer för hantering av kreditrisker. Kontrollera att de svarar upp mot de nya krav som Finansinspektionen har ställt upp i de föreskrifter om kredithantering (FFFS 2018:16 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag) som gäller från i mars i år. Centrala avsnitt behandlar:

• Identifiering och mätning inkl. ”samlimitering” (3 kap.)
Företag måste ha ändamålsenliga processer och system för att löpande kunna identifiera, mäta, rapportera samt kontrollera exponering och hantering av kreditrisker. De kreditrisker som måste omfattas av systemen är bl.a. risker i enskilda krediter eller kredittagare, i kundgrupper (samlad total risk) samt på portföljnivå. Denna syn på ”samlimitering” med sammanläggning av limiter för grupper av kredittagare med gemensamma ekonomiska intressen eller andra beroendeförhållanden. Men det ska också tas hänsyn till olika valutor, landrisk m.m.

• Kreditprövning, kreditbeslut och omprövning (4 – 6 kap.) En sund riskkultur
Nya krav gäller avseende kreditprövningar på ”väldefinierade kriterier” och att också beakta risken i krediter som lämnas i annan valuta än den som låntagaren har sin huvudsakliga intjäning i. Dessutom uppdateras reglerna om underlag eller dokumentation för kreditprövningar och de faktorerna som ska beaktas i dessa prövningar. Då kraven på innehållet i beslutsunderlag tydliggörs även kompetenskrav hos de som fattar kreditbeslut.

• Krediter med förhöjd risk och jävskrediter (7 – 8 kap.)
En effektiv kreditriskhantering innebär även god beredskap för att tidigt identifiera och hantera krediterna med förhöjd risk. En handlingsplan med några konkreta och tidsatta åtgärder för att minska kreditrisken ska då upprättas. Dessutom ska det löpande utvärderas vilka personer som har en ledande ställning samt finnas en särskild process och metoder avseende krediter till en jävskrets i företaget. Har finns även mer specificerade regler för kreditprövning och hantering av krediter till en jävskrets (grupp).

På Periculo finns Carl och Mats som arbetar med frågor på kreditområdet. Möt Carl och Mats HÄR