De nya föreskrifterna och allmänna råden till kreditinstitut samt värdepappersbolag innehåller regler och anvisningar om hur dessa företag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina kreditrisker, samt hur de ska hantera krediter till en jävskrets. Bestämmelserna innehåller även regler om hur företagen ska göra kreditprövningar och fatta kreditbeslut, som gäller för krediter till andra kredittagare än konsumenter, samt för bostadskrediter till konsumenter. Eftersom vi på Periculo har kunder som måste tillämpa regelverket sammanfattar vi här de centrala delarna av förändringarna.

Sammanfattning – en översikt av de viktigaste punkterna i FFFS 2018:16
Finansinspektionens nya föreskrifter, som träder i kraft den 1 mars 2019, skapar ett bindande regelverk med nya och förtydligade krav för hantering av kreditrisker. De ersätter de tidigare allmänna råden (FFFS 2004:6) vilka samtidigt upphävs.
Föreskrifterna gäller i sin helhet för bl.a. banker och kreditmarknadsbolag men vissa delar gäller även för värdepappersbolag. Det är ingen detaljreglering, men alla typer av krediter eller utlåning omfattas av de nya reglerna förutom att bestämmelserna om kreditprövning och kreditbeslut inte gäller för konsumentkrediter.

Finansinspektionen har på ett FI-forum i november 2018 redogjort för de ändringar som föreskrifterna medför inriktat på följande:

• Hur ett företag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina kreditrisker.
• Hur företagen ska göra kreditprövningar och fatta kreditbeslut.
• Hur företag ska hantera krediter till en jävskrets.
• Befintliga och kommande EBA-riktlinjerna som berör kreditrisk.

Styrning och ansvar
Föreskrifterna medför nya krav avseende interna regler, riskaptit, riskstrategi och riskkultur. Bestämmelserna som avser interna regler (inklusive kreditpolicyn och kreditinstruktioner) och vad dessa ska omfatta har skärpts och förtydligats jämfört med tidigare allmänna råd. Dessutom ställs ett nytt krav på företag om utvärdering och uppföljning i samband med förändring av riskaptiten (t.ex. delvis med limiter).

Identifiering och mätning (inkl. ”samlimitering”)
Företag måste ha ändamålsenliga processer och system för att löpande kunna identifiera, mäta, rapportera samt kontrollera exponering och hantering av kreditrisker. De kreditrisker som måste omfattas av systemen är bl.a. risker i enskilda krediter eller kredittagare, i kundgrupper (samlad total risk) samt på portföljnivå. Landrisken ska beaktas, dvs. risken där kredittagaren har sin hemvist eller där kreditrisken slutligen finns liksom en samlad kreditrisk på landnivå.

Kreditprövning, kreditbeslut och omprövning (process)
Föreskriften inför nya krav avseende kreditprövningar på ”väldefinierade kriterier” och att också beakta risken i krediter som lämnas i annan valuta än den som låntagaren har sin huvudsakliga intjäning i. Dessutom uppdateras reglerna om underlag eller dokumentation för kreditprövningar och de faktorerna som ska beaktas i dessa prövningar. Då kraven på innehållet i beslutsunderlag tydliggörs något jämfört med tidigare allmänna råd, där även krav införs att de som fattar kreditbeslut har tillräcklig erfarenhet och kreditkompetens med hänsyn till kreditens storlek, risknivå och kreditvillkor (”med en sund risk kultur”).

Krediter med förhöjd risk och jävskrediter (8 Kap LBF)
En effektiv kreditriskhantering ska ha en god beredskap för att tidigt identifiera och hantera krediter med förhöjd risk samt utreda om det behövs en handlingsplan med några konkreta och tidsatta åtgärder för att minska kreditrisken. Dessutom ska det löpande utvärderas vilka personer som har en ledande ställning samt finnas en särskild process och metoder avseende krediter till en jävskrets i företaget.

Avslutning
Föreskrifterna träder ikraft den 1 mars 2019 och Finansinspektionen uttryckte i november 2018 att företagen har ”gott om tid” att se över och anpassa sina befintliga kreditpolicys, riktlinjer och processer till de nya kraven. Finansinspektionen förtydligade att de berörda företagen bör se över och uppdatera processer för att säkerställa efterlevnad av de nya kraven. Här menar inspektionen att dessa nya föreskrifter inte tillför något nytt, men de är bindande och höjer nivån på kredithanteringen; Det ska vara lätt att göra rätt!
Kontaktperson:

Mats Nilsson, Riskhantering, Projektstyrning
072-336 17 05
mats.nilsson@periculo.se