Nedan möter du några av våra kompetenta och erfarna konsulter.

 

Stefan Berggren
Finans och rapportering, Projektstyrning
072-336 91 45
stefan.berggren@periculo.se
Stefan har bred erfarenhet från bank-, finans- och försäkringsverksamhet och har arbetat såväl i konsult- som i linjeroller. De senaste åren har Stefan framförallt arbetat med att hjälpa banker och försäkringsbolag att anpassa sig till nya regelverk, däribland Basel- och Solvensregelverken. Stefan är dessutom en erfaren projektledare och är van att koordinera större projekt och delprojekt.
George Englund
Riskhantering
072-336 91 44
george.englund@periculo.se
George har 17 års erfarenhet av praktisk arbete med riskhantering och intern styrning och kontroll inom bank och försäkring. Han har arbetat både som konsult och i olika linjebefattningar. Specialkunskaper inom kreditrisk, kapitalutvärdering samt goda kunskaper om marknad och likviditetsrisker. Har även lång erfarenhet från olika regelverksimplementeringar såsom CRD och Solvens II.
Ylva Swartling
Regelefterlevnad, Utbildning
070-865 13 11
ylva.swartling@periculo.se
Ylva är jurist och har bred och lång erfarenhet av arbete inom bank- och finansbranschen och har bland annat arbetat med compliance och finansmarknadsjuridik. Under senare år har Ylva utfört compliance-arbete i en större finansiell koncern och även arrangerat utbildningar om finansiella regelverk ur ett compliance-perspektiv. På Periculo ansvarar Ylva för affärsområdena regelefterlevnad och utbildning.
Bo Korposoff
Penningtvätt, GDPR, Projektstyrning
073-035 12 00
bo.korposoff@periculo.se
Bo har över 30 års erfarenhet från bank- och finansbranschen och har arbetat som senior konsult samt i ledande linjebefattningar. Under senare år har Bo bl.a. arbetat med granskning och implementation av regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bo är också DPO och kunnig på GDPR förordningen. Han är även senior projektledare och har bl.a. varit projektledare för Swish mobila betalningar.
Pernilla Lindström
Riskhantering, Projektstyrning
072-227 59 76
pernilla.lindstrom@periculo.se
Pernilla har 15 års praktisk erfarenhet av riskhantering, förändringsprojekt och projektledning inom främst bankområdet. Hon har verkat både i Sverige och i internationell miljö som konsult såväl som i linjebefattningar. Genom sin goda förståelse för framförallt bankers affärsmodeller och implementering av regulatoriska krav, har hon ansvarat för ett flertal projekt inom risk och kapital styrning.
Rasmus Nilsson
Riskhantering, Penningtvätt
072-336 16 38
rasmus.nilsson@periculo.se
Rasmus har gedigen erfarenhet från bank- och finansbranschen och har arbetat inom projektledning samt i linjearbete. Rasmus har senaste åren arbetat med att implementera regelverk för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism samt granska och utveckla processer inom bank. Rasmus har även erfarenheter inom riskanalys och internrevision.
Mats Nilsson
Riskhantering, Projektstyrning
072-336 17 05
mats.nilsson@periculo.se
Mats är civilekonom med en bred internationell yrkeserfarenhet inom bank- samt finansbranschen och har kunskaper inom risk kontroll, kreditanalyser och finansiering samt projektarbete, exempelvis implementation av Basel I/II. Han har arbetat med riskkontroll, kredit management och som riskofficer för olika finansinstitut i Köpenhamn, men också på internationella banker i Frankfurt.
Carl Liljefors
Riskhantering, Penningtvätt
072-302 52 10
carl.liljefors@periculo.se
Carl har flerårig erfarenhet från bankvärlden som risk manager, med tyngdpunkt på riskhantering, regelefterlevnad och AML. Han har drivit och ansvarat för stora implementeringsprojekt av EU-direktiv, skapat nya processer och förändrat affärsverksamheten främst inom betalningssfären och i samarbete med compliance och internrevision.