Denna kurs arrangeras av Svenska Försäkringsföreningen i samverkan med Periculo och ger en praktisk orientering om kontinuitetshantering. Ur ett process- och resursperspektiv.

Kontinuitetshantering är relevant ur flera intressenters perspektiv. Såväl för ägare som för kunder och tillsynsmyndigheten utgör en väl fungerande kontinuitetsprocess med påverkansanalys (för affären), scenarios och tester en central del av företagets verksamhet.

Programmet inleds med en genomgång av de krav och önskemål som olika kategorier av intressenter kan ha på företagets hantering av kontinuitet. I samband härmed berörs även relevanta styrdokument och lämpliga sätt att göra en nulägesanalys. Därefter tar vi oss systematiskt igenom de tre huvudbeståndsdelarna i kontinuitetshantering: Analys – Planering – Test.

För vem?

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar i lednings-, centrala eller operativa funktioner i finansiellt företag och därmed ansvarar för, eller arbetar med, hela eller delar av bolagets kontinuitetshantering.

Innehåll:

Inledning och bakgrund
Affärs- och intressentnyttan av Kontinuitetshantering
Regelverkskrav
Styrdokument
GAP-analys / nulägesanalys
Metodöversikt

Verksamhetsanalys
Allvarlighetsgrader (och definitioner)
Verksamhetens processer och aktiviteter
Prioriteringar
Resurskategorier
Identifiering av nödvändiga minimiresurser
Återställningstid (RTO) och Återställningstidpunkt (RPO)
Kontinuitet i utlagd verksamhet
Scenarieanalys

Kontinuitetsplanering
Inledande, omedelbara åtgärder
Sammankallande av kontinuitetsledningen
Kommunikation
Dokumentation
Analys av påverkan på verksamhet och resurser
Kontinuitetsorganisationen
Kontinuitetsplaner för resurserna
Återgång till ordinarie verksamhet
Checklistor och mallar

Tester
Förberedelser av tester
Val av testfall
Skrivbordstest
Operativa test
Dokumentation av test
Utvärdering och uppföljning av test

Föreläsare

Bengt Eriksson, Senior Consultant & Business Development, Periculo AB. Bengt har en omfattande praktisk erfarenhet från både operativa och ledande befattningar i olika typer av finansiella företag, och verkar numera som senior konsult inom regelefterlevnad, risk-hantering, intern styrning & kontroll projektledning.Kursinformation

Tidpunkt: 23 april 2010, Stockholm, kl. 9.00-16.00. Registrering med kaffe och smörgås från kl. 8.30.
Kursavgift: 8 500 kr + moms. Rabatterat pris 5 900 kr för medlemmar i Sv. Försäkringsföreningen och Sv. Kreditföreningen
Plats: Centralt i Stockholm. Lokal meddelas närmare inpå kursdatum.

Anmälan till kursen

Jag önskar pappersfaktura per post

Jag har läst och godkänt bokningsvillkoren
Jag är inte en robot