Integritetspolicy GDPR, Personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) gäller i hela EU sedan den 25 maj 2018 och ersatte den tidigare personuppgiftslagen. GDPR reglerar hur personuppgifter för privatpersoner får hanteras och innebär bland annat förstärkta rättigheter för den enskilda privatpersonen och strängare krav på hur företag får behandlar dina personuppgifter.

För oss på Periculo är din integritet är viktig för oss och naturligtvis hanterar vi dina i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR när vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Var hämtar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter när du fyller i en intresseanmälan, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, anmäler dig till en kurs eller på annat sätt kommunicerar med oss, via exempelvis e-post eller telefon samt i förekommande fall via sociala medier. För att säkerställa dina personuppgifter kan det även förekomma att vi samlar in personuppgifter från tredje part vilka i så fall kommer från offentliga register.

Vilka uppgifter sparar vi?

Följande personuppgifter sparar vi om dig.

 • Titel/funktion
 • Namn
 • Adress
 • Postadress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Deltagarhistorik aktuell kurs
 • Eventuella personliga önskemål i samband med kursbokningen
 • Kursutvärderingar och kursintyg
 • Fakturauppgifter
 • Ärende/frågor i förekommande fall

Varför behandlar vi personuppgifter från dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna utföra följande behandlingar:

 • För att hantera bokningar av kurser dvs ta emot bokningar, ombokningar och avbokningar av kurser
 • Utskick av bokningsbekräftelser
 • Utskick av fakturor
 • Kommunikation och besvarande av frågor via telefon, e-post och i förekommande fall sociala medier
 • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra vårt kursutbud
 • För att skapa personliga kursintyg
 • Marknadsföringssyfte för att skapa personliga erbjudanden, anpassade nyheter och kursrekommendationer

Laglig grund

Den lagliga grunden för att få behandla dina personuppgifter är normalt samtycke dvs att du vid kursanmälan samtycker till att vi får behandla dina personuppgifter i samband med att vi administrerar vår kurs och utbildningsverksamhet.

När vi behandlar fakturauppgifter stöder vi oss på avtal i och med att du ingått en avtalsmässig överenskommelse med oss.

Vid marknadsaktiviteter stöder vi oss på intresseavvägning i de fall där samtycke inte råder.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har därmed vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Därmed har endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter tillgång till dessa.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Kontaktuppgifter till kursdeltagare raderas 24 månader efter senast genomgången kurs.

Kursintyg raderas efter 12 månader efter att de är utfärdade.

Uppgifter om fakturering sparas 7 år mot bakgrund av bokföringslagen.

Personuppgifter i marknadsföringssyfte för att skapa personliga erbjudanden, anpassade nyheter sparas i 24 månader.

Dina rättigheter

Du har rätt utan kostnad till att ta del av de personuppgifter som vi sparar om dig i ett så kallat registerutdrag. Om vi mottar en sådan begäran från dig om ett registerutdrag så kan vi komma att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person och att denna är den person som begärt utdraget.

Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga så kan du begära att vi ska rätta eller komplettera dina personuppgifter. En sådan begäran ska ske skriftligen till oss och vi kan i sådant fall genomföra åtgärder som bekräftar din identitet innan rättelse sker.

Du har rätt att begära radering av de personuppgifter vi lagrar om dig. En sådan begäran ska ske skriftligen till oss och vi kan i sådant fall genomföra åtgärder som bekräftar din identitet innan radering sker. Dock på grund  av svensk lag eller EU rätt så kan vi vara förpliktiga att spara viss information och i dessa fall kan radering ej ske om det skulle strida mot denna lagstiftning.

Om du inte vill ha information från oss om kurser och andra tjänster vänligen anmäl detta till kurser@periculo.se Uppge ”Avanmälan” som ämne.