av

De nya föreskrifterna och allmänna råden till kreditinstitut samt värdepappersbolag innehåller regler och anvisningar om hur dessa företag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina kreditrisker, samt hur de ska hantera krediter till en jävskrets. Bestämmelserna innehåller även regler om hur företagen ska göra kreditprövningar och fatta kreditbeslut, som gäller för krediter till andra kredittagare än konsumenter, samt för bostadskrediter till konsumenter.

Finansinspektionens nya föreskrifter (FFFS 2018:16(*1)), som trädde i kraft den 1 mars 2019, skapar ett bindande regelverk med nya och förtydligade krav för hantering av kreditrisker. De ger tydliga regler och ersätter de tidigare allmänna råden (FFFS 2004:6), vilka samtidigt upphävs, så det ställs nu krav på en god kreditriskhantering. Föreskrifterna gäller i sin helhet för bl.a. banker och kreditmarknadsbolag men vissa delar gäller även för värdepappersbolag.

Det är ingen detaljreglering, så efter proportionalitetsprincipen ger det företagen visst utrymme för anpassning. Berörda företag behöver därför se över interna processer och dokumentation för kredithantering utifrån förhållandena i de verksamheterna som påverkas. Där alla typer av krediter eller utlåning omfattas av de nya bindande föreskrifterna, förutom att bestämmelserna om kreditprövning och kreditbeslut inte gäller för konsumtionskrediter(*2).

Finansinspektionen har också på ett FI-forum(*3) i november 2018 redogjort för de nya föreskrifterna inriktat på följande punkter:

  • Hur ett företag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina kreditrisker.
  • Hur företagen ska göra kreditprövningar och fatta kreditbeslut.
  • Hur företag ska hantera krediter till en jävskrets.
  • Krediter med landrisk och i utländsk valuta.

Förhoppningen är att en god kreditriskhantering bidrar till att kreditinstitut och värdepappersbolag blir mer motståndskraftiga, och det leder i förlängningen till ökad stabilitet i det finansiella systemet. Att företagen är stabila ökar även deras förutsättningar att bevilja nya krediter. En god tillgång till krediter bidrar till ökad tillväxt i samhället.

Den 1 mars i år började de nya reglerna att gälla och här följer en kort sammanfattning av de centrala delarna. Där de nya föreskrifterna för kredithantering bland annat innehåller mer specificerade bestämmelser och anvisningar, vilka är indelade i olika avsnitt som också ligger i olika kapitel.

Styrning och ansvar (2 kap.)

Föreskrifterna medför nya krav avseende interna regler, riskaptit, riskstrategi och riskkultur. Bestämmelserna som avser interna regler (inklusive kreditpolicyn och kreditinstruktioner) och vad dessa ska omfatta har skärpts och förtydligats jämfört med tidigare allmänna råd. Dessutom ställs ett nytt krav på företag om utvärdering och uppföljning i samband med förändring av riskaptiten (t.ex. med limiter), som en övergripande kreditram, vilken fördelas i företaget.

Identifiering och mätning inkl. ”samlimitering” (3 kap.)

Företag måste ha ändamålsenliga processer och system för att löpande kunna identifiera, mäta, rapportera samt kontrollera exponering och hantering av kreditrisker. De kreditrisker som måste omfattas av systemen är bl.a. risker i enskilda krediter eller kredittagare, i kundgrupper (samlad total risk) samt på portföljnivå. Denna syn på ”samlimitering” med sammanläggning av limiter för grupper av kredittagare med gemensamma ekonomiska intressen eller andra beroende-förhållanden. Men det tas också hänsyn på olika valutor och landrisken ska beaktas, dvs. risken där kredittagaren har sin hemvist eller där kreditrisken slutligen finns liksom en samlad kreditrisk på landnivå. Riskexponeringen ska löpande övervakas mot kredit-limitrarna och rapporteras.

Kreditprövning, kreditbeslut och omprövning (4 – 6 kap.)

Föreskriften inför nya krav avseende kreditprövningar på ”väldefinierade kriterier” och att också beakta risken i krediter som lämnas i annan valuta än den som låntagaren har sin huvudsakliga intjäning i. Dessutom uppdateras reglerna om underlag eller dokumentation för kreditprövningar och de faktorerna som ska beaktas i dessa prövningar. Då kraven på innehållet i beslutsunderlag tydliggörs något jämfört med tidigare allmänna råd, där även krav införs att de som fattar kreditbeslut har tillräcklig erfarenhet och kreditkompetens med hänsyn till kreditens storlek, risknivå och kreditvillkor (”med en sund risk kultur”).

Krediter med förhöjd risk och jävskrediter (7 – 8 kap.)

En effektiv kreditriskhantering ska ha en god beredskap för att tidigt identifiera och hantera de krediterna med förhöjd risk samt utreda om det behövs en handlingsplan med några konkreta och tidsatta åtgärder för att minska kreditrisken. Dessutom ska det löpande utvärderas vilka personer som har en ledande ställning samt finnas en särskild process och metoder avseende krediter till en jävskrets i företaget. I föreskrifterna så används begreppet kunder med inbördes anknytning. Där EBA (8 Kap LBF) har tagit fram nya riktlinjer för att beskriva begreppet inbördes anknytning närmare vilka riktlinjer började gälla den 1 januari 2019 och där finns mer förtydligande om jävskrets. Men de nya föreskrifterna innehåller bestämmelser som bland annat har mer specificerade regler för kreditprövning och hantering av krediter till en jävskrets (grupp).

De nya föreskrifterna är inte för detaljerade, så de ger företagen mer utrymme att efter proportionalitetsprincipen anpassa sin redan goda kredithantering efter de nya föreskrifterna, utan konsekvenser på verksamheten. Därför förväntas inte utbudet av krediter att påverkas av de nya föreskrifterna, utan de ska ge klarare ramar för alla företagen. Denna goda samsyn bör ge en transparant liksom god kredithantering på marknaden, som kan upprätthållas gemensamt av alla företagen, så även vid svårare tider. Det ska vara lätt att göra rätt!

(*1) Föreskrifter och beslutspromemoria: https://fi.se/sv/vara-register/sok-fffs/2018/201816/

(*2) Bostadskrediter omfattas av de nya reglerna. Regler om kreditprövning och kreditbeslut för konsumentkrediter finns här Konsumentkreditlag (2010:1846), Lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2014:11) om krediter i konsumentförhållanden

(*3) FI-forum 2018-11-21: https://fi.se/sv/publicerat/fi-forum/2018/fi-forum-nya-foreskrifter-om-kreditriskhantering/

Kontaktperson:

Mats Nilsson, Riskhantering, Projektstyrning
072-336 17 05
mats.nilsson@periculo.se