av

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla i Sverige och övriga Europa. Nu, ett år senare, har Datainspektionen kommunicerat ökat fokus med möjliga framtida sanktioner. Datainspektionens första nationella integritetsrapport visar att bara hälften av svenska företag och myndigheter arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskydd. De redovisar delvis hur långt arbetet har kommit med att införa det nya regelverket men också hur väl dataskyddet samt GDPR efterlevs.

– För att ambitioner vad gäller digitalisering ska lyckas, så måste arbete med att följa regelverken i den snabba utvecklingen kontinuerligt och systematiskt följas upp liksom nya frågor behandlas.

Den svenska nationella integritetsrapporten hittar ni på Datainspektionens hemsida under nyheter;

https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/rapporter/nationell-integritetsrapport-2019.pdf

Sammanfattningen på sidan 13 till 21 ger en bra överblick med slutsatser samt resultat, om behovet av fortsatt stöd och kompensutveckling, speciellt för dataskyddsombud.

Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster och rådgivning inom regelefterlevnad samt gap-analyser, liksom annat stöd som projektarbete med implementering av processer, rutiner, styrdokument eller mallar. Vi kan ge support till ert dataskyddsombud (”DSO”) eller Data Protection Officer (”DPO”), vars uppgift är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisation genom flera löpande granskningar och informationsinsatser eller arrangera olika företagsanpassade utbildningar, för er.

Periculo kan även erbjuda rollen som dataskyddsombud för ert bolag som en utlagd verksamhet med ökat expertstöd inom dataskyddsförordningen, GDPR. Därför att skapa goda förutsättningar för dataskyddsombudet är ett viktigt ansvar för ledningen i alla personuppgiftsansvariga verksamheter

Dessutom erbjuder vi olika konsulttjänster inom bank, finans och försäkring som till exempel på områdena riskhantering, compliance, kontinuitetsplanering samt även finansiella regelverk liksom rapportering.

Hör gärna av er så bokar vi ett möte, när det passar er bäst, med en skräddarsydd presentation, omkring era behov och situation.

 

Kontaktperson:

Mats Nilsson, Riskhantering, Projektstyrning, GDPR,
Tel. 072-336 17 05                                                                                                 

mats.nilsson@periculo.se