Hållbarhet

Vi på Periculo erbjuder stöd till bolag inom bank, finans och försäkring. Vi har expertis inom en rad områden och regelverk kopplade till den tillståndspliktiga verksamheten, exempelvis regelefterlevnad, riskhantering, informationssäkerhet och verksamhetsutveckling. Vi har verktygen för att utvärdera er verksamhet och kan ge er stöd på alla nivåer, såväl granskande som verksamhetsnära och utförande. För att bidra till att nå de globala klimatmålen och stärka er konkurrenskraft kan vi erbjuda stöd även inom hållbarhetsfrågor. Nedan sammanfattar vi en del av vad vi kan erbjuda försäkringsbolag inom hållbarhet.

Implementering av nya regler och stöd i arbetet med hållbarhet

Försäkringsbolagen behöver uppfylla nya regelverkskrav inom hållbarhet som bolagen träffas av. De många nya och förändrade regelverken – Disclosureförordningen, taxonomiförordningen, CSRD, CS3D m.fl. – påverkar försäkringsbolagen i olika omfattning och vid olika tidpunkter beroende på bl.a. storlek, omsättning och produktutbud. Kvalitet och proaktivitet i hållbarhetsarbetet kan skapa tydliga affärsmässiga fördelar.

EU-kommissionen har fattat beslut om innehåll i nästa stora regelverk på hållbarhetsområdet; CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) men redan nu omfattas försäkringsbolagen av en rad regelverk på hållbarhetsområdet.

De hållbarhetsregelverk som är mest relevanta för försäkringsbolagen är:

 • Reviderad Solvens II-förordning – Gäller redan
 • Ny taxonomiförordning – Gäller redan, ytterligare krav 2023–2025
 • Reviderad benchmarkförordning – Gäller redan
 • Reviderat IDD-regelverket – Gäller redan
 • Disclosureförordningen – Gäller redan men ändras genom nya regelverk
 • Nytt rapporteringsdirektiv (CSRD) – Implementeringsarbete pågår inom Regeringskansliet
 • Nytt direktiv för Due Diligence (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) – Ej klart inom EU

Periculo kan med ett team av GRC-konsulter bistå i arbetet med att anpassa verksamheten till de nya hållbarhetsreglerna och erbjuder bland annat följande:

 • Integrering av hållbarhet i företagsstyrningssystemet. Hur identifieras och hanteras hållbarhetsrisker, hur tillämpas den utvidgade aktsamhetsprincipen, har styrdokument anpassats, kompetens i styrelse, centrala funktioner etc.
 • Orienterande överblick – presentation av vilka nya regler som kommer och vilka befintliga regler som förändras samt i vilken mån dessa träffar verksamheten
 • Kartläggning av hur den egna verksamheten lever upp till kraven och vilka luckor som finns, till exempel avseende förändringarna i Solvens II-förordningen som gäller sedan augusti 2022
 • Bistå i arbetet med projektleda eller operativt driva företagets ORSA, inklusive klimatscenarioanalys enligt TCFD
 • Upprätta nytt/uppdatera befintliga styrdokument om bl.a. hållbarhetsrapportering
 • Implementera nya strukturer och rutiner (eller uppdatera befintliga) så att de uppfyller de nya regelverkskraven och samtidigt anpassas till det egna
 • Hållbarhetsgranskning av placeringsportfölj
 • Översyn riskaptit, risklimiter och riskmått på hållbarhet
 • Projektleda förstudie eller implementationsprojekt

Finansinspektionen har meddelat att hållbarhet är prioriterat och i februari 2023 startas en fördjupad analys om hur försäkringsföretag integrerar hållbarhet i företagsstyrningen. Därutöver kommer tillsynen att inriktas på risken för grönmålning. Hur långt har er verksamhet kommit i förberedelserna gällande de nya regelverkskraven? Låt oss stötta er i arbetet, inte minst för att i företagsstyrningen få in hållbarhet som en naturlig del i processerna.

Kontakta oss på Periculo om ni behöver stöd med att utvärdera er riskhantering och regelefterlevnad!

Integrering av hållbarhet i företagsstyrningssystemet

I takt med att näringsliv och samhälle nu kraftsamlar för att nå nya globala hållbarhetsmål ställer kunderna allt större krav på sina tjänsteleverantörer. Försäkringsföretagen behöver hitta ett förhållningssätt till kunderna förväntningar och till de nya hållbarhetskrav som succesivt börjar gälla. Att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor som en del av affärsstrategin och styrningen av företaget kan leda till positiva effekter, såsom en säkrare verksamhet, nöjdare kunder, och ökat förtroende från anställda och intressenter.

För att kunna anpassa verksamheten till dessa delvis nya förutsättningar behöver verksamhet integrera hållbarhet i företagsstyrningen. I detta arbete aktualiseras frågor om

 • Var och hur i organisationen arbetet ska drivas. Behövs ny kompetens, nya roller?
 • Hur identifieras och hanteras hållbarhetsrisker,
 • Hur efterlevs den reviderade Solvens 2-förordningen när det gäller bolagets tillämpning av utvidgad aktsamhetsprincip i investeringar, riskhanteringsfunktionens arbete etc
 • Upprättande/anpassning av styrdokument
 • Kompetens i styrelse, centrala funktioner etc.

Periculo kan med ett team av GRC-konsulter bistå i arbetet med att anpassa verksamheten till de nya hållbarhetsreglerna och erbjuder bland annat följande:

 • Genomgång av verksamheten, styrdokument och processer för att hitta eventuella avvikelser från nya hållbarhetskrav i den uppdaterade Solvens 2-förordning som gäller sedan augusti 2022
 • Bistå i arbetet med projektleda eller operativt driva företagets ORSA, inklusive klimatscenarioanalys enligt TCFD
 • Upprätta nya/uppdatera befintliga styrdokument om bl.a. hållbarhetsrapportering
 • Implementera nya strukturer och rutiner (eller uppdatera befintliga) så att de uppfyller de nya regelverkskraven och samtidigt anpassas till det egna
 • Hållbarhetsgranskning av placeringsportfölj
 • Översyn riskaptit, risklimiter och riskmått på hållbarhet
 • Projektleda förstudie eller implementationsprojekt för tillkommande regelverk

Klimat- och hållbarhetsrisker

Ytterligare accelererande fysiska risker till följd av klimatförändringar som också materialiseras de kommande åren innebär en förändrad
försäkringsmarknad. Försäkringsföretagens lönsamhet kan försämras, liksom försäkringsprodukternas tillgänglighet. När World Economic Forum (WEF) bedömer de globala riskerna på kort och lång sikt pekas naturkatastrofer och extrema väderhändelser ut som några av de mest allvarliga.

Utöver de fysiska riskerna tillkommer omställningsrisker vilka utgörs av de indirekta riskerna som följer av olika intressenters svar på klimatförändringarna och dess utmaningar. Regulatoriska förändringar, som utökade lagkrav, är exempel på en sådan omställningsrisk som utmanar hela näringslivet. Detta kommer framöver resultera i högre krav på de enskilda företagen i form av resurser och kompetens. Lägg därtill en ökad efterfrågan på transparens och hållbarhet hos investerare och konsumenter vilket ställer ytterligare krav på försäkringsföretagen.

Sedan augusti 2022 omfattar Solvens II-reglerna krav på att försäkringsföretag integrerar hållbarhetsrisker i företagsstyrningssystemet. Dessa
krav innebär att hållbarhetsrisker ska beaktas i identifiering, mätning, övervakning, hantering, kontroll, rapportering och bedömning av risker i
samband med investeringar. Kraven inkluderar även att ta hänsyn till potentiellt långsiktiga konsekvenser av sin investeringsstrategi, inklusive i relevanta fall ta hänsyn till hållbarhetspreferenser hos deras kunder, vilket regleras närmare i POG-förordningen. Ytterligare förslag på ändringar av Solvens II-regelverket, genom den s.k. Solvens II-översynen, kommer med stor sannolikhet innehålla skarpa krav på inkludering av klimatriskscenarier i ORSA. EIOPA har redan tidigare framfört rekommendationer om att sådana scenarier ska utföras när klimatrisker
bedöms materiellt.

För att lyckas i sitt hållbarhetsarbete ur ett riskhanteringsperspektiv är det viktigt att identifiera synergierna i arbetet med hållbarhetsmål
parallellt och integrerat med verksamheten. KPI:er och KRI:er ska verka i samexistens och skapa förutsättningar för måluppfyllnad. En god kvalitet i
hållbarhetsarbetet kan ge tydliga affärsmässiga fördelar och det börjar redan i införsäkringsprocessen där exempelvis skadeförebyggande åtgärder på sikt med stor sannolikhet kommer få en större roll, vilket är en av många metoder för att bekämpa klimatrisker. Brister i medvetenheten om klimatförändringar och relaterade skadeförebyggande åtgärder hos försäkringstagarna begränsar naturligtvis marknadens efterfrågan på dessa produkter. Därför är det viktigt att upplysa och utbilda samt skapa incitament för att stimulera efterfrågan.

Vidare är många försäkringsföretag i behov av förbättrade metoder och arbetssätt för att öka individuell riskbaserad premiesättning för att
bibehålla lönsamheten och tillgång.

Periculos experter på riskhantering kan stödja med:

 • Stöd kring hållbarhetsrapportering och CSRD
 • Framarbeta KRI:er för klimat och hållbarhetsrisker som går i linje med företagens affärsmål.
 • Granska placeringsportföljens klimatpåverkan och hur väl investeringsstrategin följer parisavtalet
 • Genomföra klimatscenarioanalyser enligt TCFD:s rekommendationer
 • Granskning av bolagets implementering och integrering av hållbarhet i företagsstyrningssystemet
 • Granskning av hållbarhet inom Införsäkringsprocessen, kapitalförvaltning, skadereglering inköpsprocessen osv.